Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ( Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο)

ΑΔΑ: ΒΕΖ8Θ-ΤΤΟΑ Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την χορήγηση συνολικού ποσού είκοσι εκατομμυρίων, εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων, τετρακοσίων
ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (20.197.499,68 €) από τις πιστώσεις του Φ.210 Κ.Α.Ε.
0511 και Φ.210 Κ.Α.Ε. 0512 του προϋπολογισμού τ.έ. του Υπουργείου Υγείας στα ακόλουθα
νοσηλευτικά ιδρύματα για την αποζημίωση των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία &
αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό
(πλην ιατρών ) μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2013 ως εξής:

πρώην Γ.Ν. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ     68.499,00€
πρώην Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ          34.625,01€

 Για περισσότερα πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου