Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ! 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ       Αθήνα,   16  Απριλίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652


ΠΡΟΣ :
1.     Όλα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
2.     Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού
3.     Όλες τις Περιφέρειες
Δ/νσεις Διοικητικού
4.     Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
5.     Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:
1.       Γραφεία Υπουργών & Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2.       Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Περιφερειών
3.       Γραφεία Νομαρχών
4.       Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
5.       Ε.Ν.Α.Ε


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                             106 74, Αθήνα
Τηλ.:       213-1313394, -382, -383,  -384, -368
Fax :        213-1313389


Δικτυακός τόπος:
Για την εγκύκλιο: www.gspa.gr/Δημόσια Διοίκηση/Επικαιρότητα
Για το πρόγραμμα υπολογισμού μοριοδότησης: www.gspa.gr (Eπίκαιρα Θέματα)ΘΕΜΑ: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010  (ΦΕΚ 51 Α’/29-3-2010 )Σας γνωστοποιούμε ότι την  29η-3-2010 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.».
Με τις διατάξεις των άρθρων πρώτο έως και τέταρτο του νόμου αυτού επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα όργανα επιλογής προϊσταμένων, στις προϋποθέσεις καθώς και στη μοριοδότηση των κριτηρίων που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
Επίσης στις διατάξεις του άρθρου πέμπτου ρυθμίζονται οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού.

Από τις επιμέρους διατάξεις παρατηρούμε τα ακόλουθα:

Με το Άρθρο Πρώτο του ν.3839/2010 αντικαθίστανται τα άρθρα 84 έως 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), που αφορούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και την αναπλήρωση αυτών.

Ειδικότερα:

Άρθρο 84 – Προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων
·         Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ εφόσον έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης  για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή εφόσον έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας δέκα οκτώ (18) έτη και έχουν διατελέσει ή είναι προϊστάμενοι Διεύθυνσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος του οποίου το χρονικό διάστημα για την αυτοδίκαιη απόλυσή του από την υπηρεσία είναι μικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του ΕΙ.Σ.Ε.Π. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετούν κατά το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του ΕΙ.Σ.Ε.Π.
·         Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α’, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος και, εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’.
·         Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β’, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β’ τέσσερα (4) έτη και αν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β’.
·         Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει, με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για επιλογή σε θέση προϊσταμένου τμήματος, χωρίς επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο.
·         Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υ.Κ., δηλαδή παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης (π.χ. παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις κλπ). Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Καθίσταται σαφές ότι, οι υποψήφιοι για θέσεις ευθύνης στο δημόσιο, δεν επιτρέπεται να έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.
·         Όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιλογή προϊσταμένου πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Η ίδια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
·         Η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται σε συνδυασμό με  τις διατάξεις των οικείων οργανισμών των  υπηρεσιών, με τους οποίους καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων. Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ, κρίνονται  μόνο ως προϊστάμενοι Τμημάτων.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

Ø  Για την εφαρμογή των ανωτέρω η έννοια του όρου «έχουν διατελέσει προϊστάμενοι ή έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου» δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην άσκηση των καθηκόντων αυτών ύστερα από επιλογή των υπαλλήλων από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά περιλαμβάνει την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, όπως η νόμιμη αναπλήρωση, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου (Άρθρο Τέταρτο παρ.3 του ν.3839/2010).
Ø  Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος (όπως απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη ή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή στις Διαχειριστικές Αρχές ή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. κ.ά.) λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει (Άρθρο Τέταρτο παρ. 1 και 2 του ν.3839/2010).
Ø  Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ δεν μπορούν πλέον βάσει των νέων ρυθμίσεων του άρθρου 84 του Υ.Κ. να επιλεγούν ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ακόμη και αν οι οικείες οργανικές τους διατάξεις το προβλέπουν και αυτό γιατί κατισχύουν οι νεώτερες ρυθμίσεις του ν.3839/2010 που τροποποίησαν τον Υ.Κ.
Ø  Όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (πχ. υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού), τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν όμως από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα  επιλογής σε θέση προϊσταμένου, υπαλλήλων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.)  και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας ακόμη και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ. 


Άρθρο 85 – Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

·         Καθιερώνονται αντικειμενικά  κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε τρεις (3) ομάδες που αφορούν: α) στα Επαγγελματικά-Τεχνικά προσόντα, β) στην Εργασιακή-Διοικητική εμπειρία και γ) στις Ικανότητες-Δεξιότητες των υπαλλήλων τα οποία αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων.
Ειδικότερα τα κριτήρια που θεσμοθετούνται ανά ομάδα και η μοριοδότηση του καθενός από αυτά είναι:
α) Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης
Προϊστάμενος Τμήματος
         
αριθμός μορίων

Βασικός τίτλος σπουδών


βαθμός πτυχίου
επί συντελεστή 25

βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 25 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ)
βαθμός απολυτηρίου επί συντελεστή 6    (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ)

Δεύτερος τίτλος σπουδών
(της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών )

βαθμός πτυχίου
επί συντελεστή 7

βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 7 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ)
βαθμός απολυτηρίου επί συντελεστή 2    (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ)
Διδακτορικό δίπλωμα
200 (με συνάφεια)
100 (χωρίς συνάφεια)
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας  
160 (με συνάφεια)
80 (χωρίς συνάφεια)
Επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α.
180
Γνώση γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.
80 (άριστη)
50 (πολύ καλή)
30 (καλή)
Γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός  Ε.Ε.
50 (άριστη)
30 (πολύ καλή)
Επιμόρφωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλες σχολές του Δημοσίου, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης , το Κοινωνικό Πολύκεντρο  ή το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
μέχρι 50
(1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης)

Ø  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή των άλλων προσόντων.

Ø  Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες.


β) Εργασιακή – Διοικητική εμπειρίαΠροϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης


Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης

Προϊστάμενος Τμήματος  

αριθμός μορίων
Χρόνος υπηρεσίας

μέχρι 300
( 10 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας  με ανώτατο όριο τα 30 έτη)
Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γεν.  διεύθυνσης
μέχρι 380
( 2,11 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες)
Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης
μέχρι 300
( 1,67 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες)
Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου
μέχρι 200
( 1,11 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες)

Ø  Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.
γ) Ικανότητες – δεξιότητες


Προϊστάμενος                  Γενικής Διεύθυνσης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης
Προϊστάμενος Τμήματος

αριθμός μορίων
Υπηρεσιακή αξιολόγηση

μέχρι 300
( μέσος όρος για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6)
Ειδικές δραστηριότητες
(συγγραφικό έργο,  εισηγήσεις , ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, διενέργεια ΕΔΕ ή ανάκρισης, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές κλπ. )

μέχρι 80
Ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας 
70
Συνέντευξη
(τρεις θεματικές ενότητες. Η κάθε ενότητα βαθμολογείται ξεχωριστά. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος. )
μέχρι 350

--------------
Γραπτή Εξέταση
μέχρι 350
{βαθμός εξέτασης (0-100) επί συντελεστή 3,5}
Αρνητική βαθμολόγηση
 (συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και πειθαρχικές ποινές)
μείωση μέχρι 100

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ως άνω ρυθμίσεων είναι τα εξής:

·         Επαναπροσδιορίζεται η βαρύτητα των κριτηρίων και δίδεται έμφαση στα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων που αφορούν τα επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα, δηλαδή τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, ξένες γλώσσες, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία των κριτηρίων της ομάδας εργασιακή – διοικητική εμπειρία (συνολικός χρόνος υπηρεσίας και χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας). 
·         Η διενέργεια της συνέντευξης γίνεται πλέον από συμβούλια αυξημένου κύρους  (ΕΙ.Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π.) και εξειδικεύεται το περιεχόμενο σε τρεις θεματικές ενότητες που βαθμολογούνται ξεχωριστά. Προβλέπεται η διαδικασία διενέργειάς της, καθώς και η αιτιολόγηση του βαθμού της από κάθε μέλος του συμβουλίου ξεχωριστά. Επίσης, το περιεχόμενο της συνέντευξης θα αναγράφεται συνοπτικά στα πρακτικά του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο χωριστά θα αιτιολογείται από το κάθε μέλος, προκειμένου η βαθμολόγηση να είναι αντικειμενική και αιτιολογημένη και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να ελεγχθεί από τον ακυρωτικό δικαστή.
·         Στη συνέντευξη, μπορεί να παρίστανται και οι λοιποί συνυποψήφιοι. Ειδικά κατά τη συνέντευξη υποψηφίου για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης μπορεί να παρίσταται και ένας εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ.
·         Για την επιλογή προϊσταμένων όλων των επιπέδων (Γεν. Διευθύνσεων, Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων) προβλέπεται η γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. και θα έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών. Η εισαγωγή γραπτής εξέτασης αποτελεί σημαντική καινοτομία του εν λόγω νόμου, και αποτελεί ένα αξιοκρατικό κριτήριο διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας του, όσο και της συνθετικής και αναλυτικής του σκέψης, προσόντα απαραίτητα για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας.

Άρθρο 86 – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
          Οι βασικές αλλαγές οι οποίες αφορούν στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων βάσει του ως άνω άρθρου (πάγιες διατάξεις) είναι οι εξής:
·       Η θητεία των προϊσταμένων όλων των επιπέδων αυξάνει από τρία (3) σε πέντε (5) έτη, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνέχεια της Διοίκησης και η αποσύνδεσή της από την οποιαδήποτε κυβερνητική θητεία.
·       Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και  Τμημάτων εκδίδεται απόφαση – προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών για την υποβολή αίτησης. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον  πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και  κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. 
Με τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3528/2007 ίσχυε ότι, αίτηση του υπαλλήλου υποβάλλεται μόνο για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή μόνο για τις περιπτώσεις κάλυψης θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος που κενώθηκε πριν τη λήξη της θητείας του. Με τις εν λόγω διατάξεις  προβλέπεται η υποβολή αίτησης σε όλες τις περιπτώσεις επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Σκοπός της διάταξης είναι να κρίνονται μόνο εκείνοι που επιθυμούν πράγματι να ασκήσουν τα καθήκοντα ευθύνης προϊσταμένου και όχι όλοι όσοι πληρούν μεν τις προϋποθέσεις αλλά ενδεχομένως δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά.
·       Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για όλα τα επίπεδα προϊσταμένων οργανικών μονάδων συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
·        Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας για θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
·       Αν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή των Σ.Ε.Π. διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, μπορούν με πλήρως αιτιολογημένη ομόφωνη απόφασή τους  να τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του με βάση τη βαθμολογία (μόρια) που συγκέντρωσε. Όμοια απόφαση αποκλεισμού από την επιλογή μπορεί να λάβουν και τα υπηρεσιακά συμβούλια, αν από προσωπική γνώση και αντίληψη των μελών τους,  κρίνουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας.
·       Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία πέντε (5) ετών (παρ.4 του άρθρου 86).
Η τοποθέτηση σε θέσεις της ίδιας αρχής γίνεται χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.3528/2007).
Άρθρο 87 – Αναπλήρωση προϊσταμένων
Με το άρθρο 87 ρυθμίζεται η αναπλήρωση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ειδικότερα όσον αφορά την αναπλήρωση των προϊσταμένων  Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων  (παρ. 1) ορίζεται ότι ο αναπληρωτής θα πρέπει να υπηρετεί σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, σε αντίθεση με το Ν.3528/2007 που δεν προέβλεπε αυτή την προϋπόθεση, με αποτέλεσμα να ορίζονται αναπληρωτές σε θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων, υπάλληλοι που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις των οικείων οργανικών διατάξεων.

Με το Άρθρο Δεύτερο αντικαθίστανται τα άρθρα 157 έως 162 του Υ.Κ.  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) .Με τα άρθρα αυτά ρυθμίζονται τα θέματα της συγκρότησης των συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, των αρμοδιοτήτων τους, της θητείας, καθώς και της λειτουργίας των συμβουλίων αυτών.
Ειδικότερα:

Άρθρο 157 – Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
Με το άρθρο 157 συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) που εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο συγκροτείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π και του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. Με τη σύσταση του οργάνου αυτού διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αξιοκρατία στις επιλογές των  προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, δεδομένου ότι τα μέλη του Συμβουλίου αυτού, ως μέλη του Α.Σ.Ε.Π., που προτείνονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία και το κύρος του οργάνου. Η συμμετοχή του βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη στο Συμβούλιο αποτελεί εγγύηση για αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων, δεδομένου ότι, λόγω των αρμοδιοτήτων της Αρχής ο βοηθός συνήγορος γνωρίζει τις απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης και θα συμβάλλει στην επιλογή των πλέον κατάλληλων στελεχών.


Άρθρο 158 – Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)
Με το άρθρο 158 προβλέπεται η σύσταση σε κάθε Υπουργείο και Περιφέρεια, Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), αρμόδιων για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας αντίστοιχα.

Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
-        τρεις (3) προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, εκ των οποίων οι  δύο (2) προέρχονται από την οικεία υπηρεσία και ένας (1) από άλλη δημόσια υπηρεσία ή ν.π.δ.δ. και
-        δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α’.
Με την διάταξη του ως άνω άρθρου, ανατίθεται η επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων σε προϊσταμένους του ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι, ως επιλεγμένοι από ένα αντικειμενικό και υψηλού κύρους συμβούλιο, όπως είναι το ΕΙ.Σ.Ε.Π., διασφαλίζουν την αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων.

Άρθρο 159 – Υπηρεσιακά Συμβούλια (Υ.Σ.)
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 159 προβλέπεται νέα συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών, τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων καθώς για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση όλων των υπαλλήλων πλην των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και αποτελούνται από προϊσταμένους Διευθύνσεων και όχι υπαλλήλους που τοποθετούνται από τον αρμόδιο Υπουργό σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, εκ της ιδιότητάς τους ως μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως προέβλεπε το άρθρο 159 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.).
Ειδικότερα, τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.
β)  Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α’.


Άρθρο 160 – Θητεία
          Με το άρθρο 160 καθορίζεται διετής θητεία για τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π., των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου  του επόμενου έτους από τον ορισμό τους.
           Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή των πάγιων διατάξεων η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31.12.2012, ενώ η θητεία των μελών των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.

Άρθρο 161 – Εκπροσώπηση των φύλων
Με το άρθρο 161 επαναλαμβάνεται ο πάγιος κανόνας για την εκπροσώπηση των δυο φύλων στα υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τον οποίο, ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των οριζομένων μελών.

Άρθρο 162 – Λειτουργία
Στις διατάξεις του άρθρου 162 περιγράφεται η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, θέματα απαρτίας και λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υπογραφής των πρακτικών το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του διμήνου από τη συνεδρίαση κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση, με σκοπό να ολοκληρώνονται εντός συντόμου χρόνου οι διαδικασίες στα συμβούλια και να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Επίσης προβλέπεται η καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης της μειοψηφίας.


Ø    Για τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και για την επιλογή προϊσταμένων βάσει των παγίων διατάξεων του Υ.Κ. όπως διαμορφώθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν.3839/2010 θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος με τις απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες.

Με το Άρθρο Τρίτο προστίθεται παράγραφος (11) στο τέλος του άρθρου 163 του Υ.Κ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’/9-2-2007), σύμφωνα με την οποία το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται ως αρμόδιο όργανο και για τον πειθαρχικό έλεγχο των ανωτάτων υπαλλήλων του δημοσίου και των ν.π.δ.δ. Με τη διάταξη αυτή δηλαδή ορίζεται ότι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο και για την πειθαρχική δίωξη των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Το Άρθρο Πέμπτο (Μεταβατικές Διατάξεις) αφορά τη συγκρότηση των οργάνων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής τους στο μεταβατικό στάδιο μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που προβλέπονται στις πάγιες ρυθμίσεις του νόμου.
Ø    Με την παρούσα εγκύκλιο θέτουμε υπόψη σας τις οδηγίες και διευκρινίσεις για  την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την ομαλή μετάβαση από το ισχύον σύστημα στο νέο σύστημα  επιλογής προϊσταμένων του Δημοσίου.
Άρθρο Πέμπτο – Μεταβατικές Διατάξεις

Mε τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου ρυθμίζεται το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την 29-3-2010, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3839/2010, μέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων επιλογής προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π.) και την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων.
Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των ιεραρχικών βαθμίδων, είτε αυτοί επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υ.Κ. είτε με βάση ειδικές διατάξεις (π.χ. προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Ανεξάρτητων Αρχών, Διαχειριστικών Αρχών κ.ά.). Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων διοίκησης που εξομοιώνονται με Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία. Σημειώνεται βέβαια ότι, οι ήδη υπηρετούντες προϊστάμενοι κατά τη δημοσίευση του νόμου συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.
Αντίθετα, τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν νομιμοποιούνται να συνεδριάζουν με την υφιστάμενη, κατά τη δημοσίευση του νόμου, συγκρότηση, μέχρι την εκ νέου συγκρότηση και τον ορισμό των μελών τους.

Εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας, τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα μέλη των  υπηρεσιακών συμβουλίων και οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
            
Ενόψει των ανωτέρω, οι υπηρεσίες (Υπουργεία, Περιφέρειες και Ν.Π.Δ.Δ.) θα πρέπει να προβούν στις άμεσες ενέργειες που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα. Οι εν λόγω ενέργειες δεν αφορούν τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας.

Α. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων   (παρ. 4 του  Άρθρου Πέμπτου)
Δεδομένου ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν συσταθεί με προγενέστερες διατάξεις (Ν.2683/1999 ή Ν.3528/2007) θα εκδοθεί μόνο απόφαση συγκρότησής τους, χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση σύστασής τους.
Τα υπηρεσιακά συμβούλια κατά το μεταβατικό στάδιο είναι πενταμελή (5μελή) και αποτελούνται από:
 α)  τρεις (3) υπαλλήλους με βαθμό Α’, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό .
β)   δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α’.
Οι αποφάσεις συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Υπενθυμίζεται ότι, τα όργανα που εκδίδουν τις αποφάσεις συγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είναι:
-          Ο οικείος Υπουργός για τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπουργείων και των νομικών προσώπων  δημοσίου δικαίου που εποπτεύει.
-          Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας για το υπηρεσιακό συμβούλιο της οικείας περιφέρειας, καθώς και των υπηρεσιακών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου η εποπτεία των οποίων έχει περιέλθει σ΄ αυτόν.

Β.  Έκδοση αποφάσεων ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων
Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης εκδίδεται η απόφαση ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση ορισμού των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου εκδίδεται,
-          προκειμένου για τα υπουργεία, από τον οικείο Υπουργό,
-          προκειμένου για τις Περιφέρειες από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και
-          προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από το διοικητικό συμβούλιο του ν.π.δ.δ.
Το αρμόδιο όργανο ορίζει τα τρία (3) τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου από τους  δέκα (10) υπαλλήλους με βαθμό Α’, οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν. Σημειώνουμε ότι το αρμόδιο όργανο δεν υποχρεούται να ορίσει ως μέλη του συμβουλίου τους πρώτους τρεις (3) υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης, αλλά εκείνους που κρίνει ως πλέον κατάλληλους για να ασκήσουν καθήκοντα μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου, ανάμεσα στους δέκα (10) υπαλλήλους με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω υπάλληλοι δεν απαιτείται να υπηρετούν σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.
Στο σύνολο των δέκα (10) περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις που είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία. Στην περίπτωση που οριστούν τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβούλιου, διακόπτεται η απόσπασή τους και επιστρέφουν στην υπηρεσία τους, δεδομένου ότι θα τοποθετηθούν εκ της ιδιότητάς τους αυτής ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης.
Επίσης, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης δεν λογίζεται μόνο ο χρόνος που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα από επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου.
Επισημαίνεται ότι  το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί σε θέση προϊσταμένου στις περιπτώσεις αναπλήρωσης πρέπει να είναι συνεχές και όχι διακεκομμένο ώστε να μην αθροίζονται τμηματικά ημέρες κατά τις οποίες ασκήθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε περιπτώσεις π.χ ασθένειας, κανονικής άδειας του προϊσταμένου, κ.α. Το δε χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός, δεδομένου ότι ο μήνας λαμβάνεται ως το ελάχιστο χρονικό διάστημα το οποίο μοριοδοτείται στο κριτήριο της εργασιακής –διοικητικής εμπειρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1β), 2β) και 3β) του αρ.85 του ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο.
Ωστόσο, προκειμένου για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, δεν θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλων που, βάσει ειδικών διατάξεων, λογίζεται ως χρόνος (πλασματικός) άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, αλλά μόνο ο χρόνος πραγματικής άσκησης των καθηκόντων αυτών και τούτο διότι, η διάταξη της παρ. 4 περιπτ. α’ του Άρθρου Πέμπτου αναφέρεται στην άσκηση  καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Άλλωστε οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου τέταρτου του παρόντος νόμου δεν παραπέμπουν στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο πέμπτο).
Εάν στην υπηρεσία δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι, προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των δέκα (10) υπαλλήλων με τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις, ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος, με την προϋπόθεση βέβαια να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι μπορούν, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, να επιλεγούν σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης  ή Υποδιεύθυνσης.

Στην περίπτωση όπου στην οικεία υπηρεσία υπάρχουν τρεις (3) συνολικά Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις, ορίζονται και τα τρία (3) τακτικά μέλη από τους υπαλλήλους της οικείας υπηρεσίας που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο αριθμός των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων είναι μικρότερος των τριών ορίζονται ισάριθμα των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων τακτικά μέλη από την οικεία υπηρεσία και τα υπολειπόμενα μέλη θα αναζητηθούν από άλλη δημόσια υπηρεσία. Οι υπάλληλοι που θα προέρχονται από άλλη υπηρεσία θα πρέπει να έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης.
Τέλος, στην περίπτωση που δεν επαρκούν ούτε οι υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας, ούτε οι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών του ίδιου νομού, για να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου  τότε, λαμβάνονται υπάλληλοι  που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού. Και στην περίπτωση αυτή, οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης.

Ø   Αιρετά μέλη
Τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του νόμου θα αποτελέσουν τα αιρετά μέλη και των υπηρεσιακών  συμβουλίων της μεταβατικής περιόδου, έως την 31η  Δεκεμβρίου 2010 που λήγει η θητεία τους.
Ως αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2011 θα οριστούν, με νέα απόφαση, οι υπάλληλοι που θα αναδειχτούν από τις εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν βάσει της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β’) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει.

Ø   Αναπληρωματικά μέλη
Τα υπηρεσιακά συμβούλια θα λειτουργήσουν στην αρχή με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά των τακτικών μελών. Με την ανωτέρω σύνθεση τα υπηρεσιακά συμβούλια θα προβούν μόνο στην επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων. Στη συνέχεια, από τους επιλεγέντες προϊσταμένους Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης θα οριστούν με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου οι τρεις (3) αναπληρωτές των τακτικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Ø   Θητεία μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, που θα συγκροτηθούν κατά τη μεταβατική περίοδο, θα λήξει αυτοδίκαια με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του νόμου, όπως προβλέπεται στο α’ εδάφιο της παρ. 4 του Άρθρου Πέμπτου.

Ø   Τοποθέτηση σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης
Οι υπάλληλοι που θα οριστούν ως τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου κατά τις μεταβατικές διατάξεις, τοποθετούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων  όχι για μια πλήρη θητεία, αλλά μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης  από τα Σ.Ε.Π. και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους, από την τοποθέτησή τους. (τρία τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου).

Σημειώνεται ότι, οι υπάλληλοι που θα ορισθούν ως μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου αλλά προέρχονται από άλλη δημόσια υπηρεσία, δεν τοποθετούνται ως  προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης εκ της ιδιότητάς τους αυτής. Βεβαίως δεν αποκλείεται τα εν λόγω μέλη να έχουν επιλεγεί ή να επιλεγούν στις υπηρεσίες τους ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης.

Ø   Εκπροσώπηση των φύλων
Επισημαίνεται ότι με την απόφαση συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να  διασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο φύλων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 161 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 3839/2010.
Έτσι, στα υπηρεσιακά συμβούλια το κάθε φύλο θα πρέπει να εκπροσωπείται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Το ένα εκ των δύο ως άνω οριζομένων μελών, πρέπει να οριστεί ως τακτικό μέλος  και το άλλο ως αναπληρωματικό προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης και να δοθεί η δυνατότητα έμπρακτης συμμετοχής και των δύο φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Ο ως άνω περιορισμός ισχύει εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό ως μέλους του Υ.Σ.
Δηλαδή, στην περίπτωση που σε μια υπηρεσία και οι δέκα (10) υπάλληλοι βαθμού Α΄ οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης είναι του ιδίου φύλου,  η υπηρεσία αυτή δεν θα αναζητήσει υπαλλήλους του άλλου φύλου, ανάμεσα σε άλλους υπαλλήλους διατελέσαντες προϊσταμένους Διεύθυνσης ή Τμήματος ούτε σε υπαλλήλους άλλης υπηρεσίας, προκειμένου να εφαρμόσει την ποσόστωση του ενός τρίτου (1/3) για την εκπροσώπηση των φύλων.
Γ.   Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων βάσει των μεταβατικών διατάξεωνΓια διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού – Προσωπικού η Υπηρεσία μας έχει ετοιμάσει Ειδικό Πρόγραμμα Μοριοδότησης των υποψηφίων για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, το οποίο είναι διαθέσιμο για όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα μας (www.gspa.gr) στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ». Στο ίδιο σημείο υπάρχουν και οι απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας για την υποστήριξη του προγράμματος αυτού.
 
 
α. Διαδικασία επιλογής:
Ευθύς ως οριστούν τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να προκηρυχθούν οι θέσεις  για την επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων, τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων.
Κατ’ αρχήν θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων, όπου προβλέπονται και στη συνέχεια θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι τμημάτων και αυτοτελών γραφείων.
Παράλληλα θα προωθηθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.
Ειδικότερα για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων θα πρέπει οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού να ακολουθήσουν διαδοχικά τις παρακάτω ενέργειες:

-      Έκδοση απόφασης-προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών    μονάδων 
-      Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας
-      Υποβολή ερωτήματος προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Η έκδοση απόφασης-προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων αποτελεί την πρώτη ενέργεια στην οποία θα πρέπει να προβεί η Διοίκηση για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται με υπογραφή του αρμοδίου Υπουργού για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Υπουργείων και Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών, του μονομελούς οργάνου της Διοίκησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ., του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Περιφερειών.
Με την απόφαση–προκήρυξη καταρχήν προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων της οικείας υπηρεσίας και καλούνται  όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση οι υπάλληλοι που  επιθυμούν να κριθούν, εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 5 του Άρθρου Πέμπτου.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων που πρόκειται να καλυφθούν με επιλογή, δηλ.  εάν σε μία υπηρεσία υπάρχουν δέκα (10) Διευθύνσεις και στις τρεις (3) έχουν ήδη τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι οι υπάλληλοι που ορίστηκαν ως τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου προκηρύσσονται οι υπόλοιπες επτά (7) Διευθύνσεις.
            Στην απόφαση–προκήρυξη τίθεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών και προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, δίνεται η δυνατότητα να ορισθεί μεγαλύτερη προθεσμία, που θα είναι και αυτή αποκλειστική και η οποία μπορεί να καθορισθεί  το πολύ  έως είκοσι (20) εργάσιμες μέρες.
Η ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω προθεσμίας ορίζεται στην απόφαση-προκήρυξη των θέσεων.
Η απόφαση– προκήρυξη τοιχοκολλάται στους συνήθεις χώρους (πίνακες) ανακοινώσεων της κεντρικής υπηρεσίας, καθώς και σε όλα τα καταστήματα της οικείας υπηρεσίας με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του υπαλλήλου που την ενήργησε και ενός τουλάχιστον μάρτυρα.
Η απόφαση-προκήρυξη κοινοποιείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού   σε κάθε υπάλληλο που πληροί  τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
Η αίτηση υποψηφιότητας του υπαλλήλου υποβάλλεται  στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού  της οικείας υπηρεσίας και αναφέρει την επιθυμία του να κριθεί ως προϊστάμενος για τις θέσεις που προκηρύσσονται με την ανωτέρω απόφαση. Η αίτηση  συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα). Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν με συστημένη επιστολή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.
Στις υπηρεσίες που διαθέτουν περιφερειακές οργανικές μονάδες,  οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέξουν να κριθούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ενός συγκεκριμένου νομού ή περισσότερων νομών.
Εν συνεχεία υποβάλλεται ερώτημα από τη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού για μεν τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που προκηρύσσονται με τη σχετική απόφαση προς  τη Γραμματεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για δε τις θέσεις των υπόλοιπων προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο. Μαζί με το ερώτημα υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση  η απόφαση –προκήρυξη με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων των υπαλλήλων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα και φωτοαντίγραφο των οικείων οργανικών διατάξεων.
Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.

Ø     Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν με την ως άνω διαδικασία τοποθετούνται σε οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου με απόφαση του οικείου οργάνου  όχι για μια πλήρη θητεία, αλλά μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου  159 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους.


β. Προϋποθέσεις επιλογής:
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι υπάλληλοι προκειμένου να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 84 του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο (βλέπε σελ. 2-3 της παρούσας εγκυκλίου).

Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων κατά τις μεταβατικές διατάξεις:
Ø   για να επιλεγεί υποψήφιος σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πρέπει το  υπολειπόμενο χρονικό διάστημα για την αυτοδίκαιη απόλυσή του από την υπηρεσία να μην είναι μικρότερο του ενός (1) έτους κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης.
Ø  Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι υπάλληλοι άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ.

Οι προϋποθέσεις επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Η ίδια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
γ.  Κριτήρια επιλογής:
Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων κατ΄ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 (πάγιες διατάξεις) του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο,  με εξαίρεση τα κριτήρια της υπηρεσιακής αξιολόγησης (Εκθέσεις Αξιολόγησης), της συνέντευξης και της γραπτής εξέτασης.

Ειδικότερα τα κριτήρια καθώς και τα μόρια με τα οποία θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι τα εξής:

α) Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης
Προϊστάμενος Τμήματος
         
αριθμός μορίων

Βασικός τίτλος σπουδών


βαθμός πτυχίου
επί συντελεστή 25

βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 25 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ)
βαθμός απολυτηρίου επί συντελεστή 6    (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ)

Δεύτερος τίτλος σπουδών
(της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών )

βαθμός πτυχίου
επί συντελεστή 7

βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 7 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ)
βαθμός απολυτηρίου επί συντελεστή 2    (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ)
Διδακτορικό δίπλωμα
200 (με συνάφεια)
100 (χωρίς συνάφεια)
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας 
160 (με συνάφεια)
80 (χωρίς συνάφεια)
Επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α.
180
Γνώση γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.
80 (άριστη)
50 (πολύ καλή)
30 (καλή)
Γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός  Ε.Ε.
50 (άριστη)
30 (πολύ καλή)
Επιμόρφωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλες σχολές του Δημοσίου, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης , το Κοινωνικό Πολύκεντρο  ή το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
μέχρι 50
(1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης)

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής :

■ Η μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών εξάγεται αφού ο βαθμός  του εν λόγω τίτλου πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 25, προκειμένου για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και με το συντελεστή 6 προκειμένου για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ. Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούν βάσει ειδικών διατάξεων στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ και κατέχουν τυπικό προσόν κατηγορίας ΔΕ, δηλ. απολυτήριο Λυκείου, προκειμένου να υπολογιστεί η μοριοδότηση του τίτλου που κατέχουν, πρέπει ο βαθμός του απολυτηρίου Λυκείου να πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 6.
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους σπουδών αντιστοιχία βαθμολογικής κλίμακας με αυτή της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (άρθρο 8 του ν. 3328/2005). Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο βαθμός του τίτλου είναι ο ελάχιστος της βαθμολογικής κλίμακας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. ο βαθμός πέντε (5), όπως άλλωστε ισχύει και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.
■ Για τους ημεδαπούς τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν μόνο αξιολογικό χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς, καλώς), εφόσον δεν έχει προσκομιστεί από τον υποψήφιο υπάλληλο βαθμολογία, θα θεωρηθεί ότι έχει βαθμολογηθεί με τη βάση της αντίστοιχης αξιολογικής κλίμακας της Σχολής που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών.
■ Ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, σύμφωνα με το  ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση). Για παράδειγμα, για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ θα λαμβάνεται υπόψη ως δεύτερος τίτλος είτε το δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης είτε πτυχίο τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι η μοριοδότηση του βαθμού του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, εξάγεται αφού πολλαπλασιαστεί ο βαθμός του εν λόγω τίτλου με το συντελεστή 7 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και με το συντελεστή 2 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.
■ Τίτλοι σπουδών πέραν των δύο (2) δεν μοριοδοτούνται.
■ Όσον αφορά στη μοριοδότηση των ξένων γλωσσών επισημαίνεται ότι μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες, είτε πρόκειται για γλώσσες των χωρών μελών της Ε.Ε. είτε πρόκειται για γλώσσες των χωρών εκτός Ε.Ε. Στις περιπτώσεις γνώσης άνω των δύο ξένων γλωσσών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη μοριοδότηση ο καλύτερος συνδυασμός μορίων υπέρ του υπαλλήλου. Δηλαδή, στην περίπτωση που υπάλληλος γνωρίζει τρεις (3) ξένες γλώσσες, λαμβάνεται υπόψη ο καλύτερος συνδυασμός μορίων σχετικά με το ποιες είναι οι δύο (2) γλώσσες που θα ληφθούν υπόψη και θα μοριοδοτηθούν.
Ο καθορισμός του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
■ Στις περιπτώσεις, όπου σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις προβλέπεται, ότι για την πλήρωση θέσεων συγκεκριμένου κλάδου απαιτείται  η γνώση ξένης γλώσσας σε συγκεκριμένο επίπεδο, τεκμαίρεται ότι ο υπάλληλος που εντάχθηκε και υπηρετεί στον εν λόγω κλάδο γνωρίζει την ξένη γλώσσα στο επίπεδο αυτό. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή των άλλων προσόντων.
■ Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της επιμόρφωσης, λαμβάνονται υπόψη τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης της τελευταίας εικοσαετίας, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι τις 15.05.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Μετά την ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνο η πιστοποιημένη επιμόρφωση.
■ Η πιστοποιημένη επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης. Στην περίπτωση που η επιμόρφωση στη σχετική βεβαίωση υπολογίζεται σε ώρες και δεδομένου ότι στο ΙΝΕΠ κάθε ημέρα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε επτά (7) ώρες, θα πρέπει να υπολογιστεί το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης του υπαλλήλου και στη συνέχεια αυτό το σύνολο να αναχθεί στον αντίστοιχο αριθμό ημερών.  Τυχόν δεκαδικός αριθμός  στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό αν το δεκαδικό ψηφίο είναι μεγαλύτερο του πέντε.

β) Εργασιακή – Διοικητική εμπειρίαΠροϊστάμενος Γενικής  Διεύθυνσης


Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης

Προϊστάμενος Τμήματος 

αριθμός μορίων
Χρόνος υπηρεσίας

μέχρι 300
( 10 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας  με ανώτατο όριο τα 30 έτη)
Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γεν.  διεύθυνσης
μέχρι 380
( 2,11 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες)
Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης
μέχρι 300
( 1,67 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες)
Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου
μέχρι 200
( 1,11 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες)

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής :

■ Ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου υπολογίζεται μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας στην εκάστοτε απόφαση - προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης. Από το χρόνο αυτό αφαιρείται και δεν θα μοριοδοτείται ο χρόνος που δεν υπολογίζεται για την προαγωγή του υπαλλήλου (άρθρο 89 του Υπαλληλικού Κώδικα).
■ Στο χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊστάμενου οργανικής μονάδας  δεν υπολογίζονται μόνο τα χρονικά διαστήματα που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα από επιλογή από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου.
■ Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος, θα ληφθεί υπόψη κατά τη μοριοδότηση ως χρόνος προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος, αντίστοιχα.
■ Επίσης, ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος και μοριοδοτείται αντιστοίχως. Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και μοριοδοτείται αναλόγως.
■ Στην περίπτωση που υπάλληλος έχει απαλλαγεί με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου από τα καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας πριν τη λήξη της θητείας του για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, το χρονικό διάστημα που άσκησε τα  εν λόγω καθήκοντα προϊσταμένου μέχρι την απαλλαγή του δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη μοριοδότηση.
■ Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.
Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της ομάδας αυτής εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.


γ) Ικανότητες – δεξιότητεςΠροϊστάμενος                  Γενικής Διεύθυνσης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης
Προϊστάμενος Τμήματος

αριθμός μορίων
Ειδικές δραστηριότητες
(συγγραφικό έργο,  εισηγήσεις , ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, διενέργεια ΕΔΕ ή ανάκρισης, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές κλπ. )


μέχρι 80
Ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων  εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας

70
Αρνητική βαθμολόγηση
 (συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδεις και πειθαρχικές ποινές)
μείωση μέχρι 100

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής :
■ Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου των ειδικών δραστηριοτήτων αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της ομάδας αυτής εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.
Οι συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και οι πειθαρχικές ποινές λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, τα οποία μειώνουν κατά την κρίση των μελών τους τη βαθμολογία των υποψηφίων μέχρι 100 μόρια, ανάλογα με τον αριθμό των αναρρωτικών αδειών και τη βαρύτητα ή τον αριθμό των πειθαρχικών ποινών. 

Η μοριοδότηση και των τριών ομάδων κριτηρίων, πλην του κριτηρίου ειδικές δραστηριότητες καθώς και της αρνητικής βαθμολόγησης, γίνεται καταρχήν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
Η κατά τα ανωτέρω μοριοδότηση αποτυπώνεται σε ειδικό έντυπο σημείωμα (Σχέδιο Α’ και Β’) και κοινοποιείται με τη φροντίδα των υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού στους  ενδιαφερόμενους  υπάλληλους προκειμένου  να λάβουν γνώση, τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών ώστε αυτοί να υποβάλουν αίτημα για διόρθωση σε περίπτωση αμφισβήτησης της μοριοδότησής τους. Στην περίπτωση που η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού κάνει αποδεκτό το αίτημα του υπαλλήλου διορθώνει το αντίστοιχο έντυπο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα του υπαλλήλου επισυνάπτεται στο ειδικό έντυπο σημείωμα μαζί με τις αντιρρήσεις της υπηρεσίας, τίθεται υπόψη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου το οποίο και αποφαίνεται επ’ αυτού.
Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο να επιληφθεί και να οριστικοποιήσει την  μοριοδότηση των υπαλλήλων είναι το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αντίστοιχα, στο οποίο και διαβιβάζονται τα ανωτέρω ειδικά έντυπα σημειώματα των υποψηφίων μαζί με το προσωπικό μητρώο τους.
Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει της βαθμολογίας που λαμβάνουν από τις τρεις ομάδες των κριτηρίων και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.
Αν τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου από προσωπική γνώση διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, μπορούν με πλήρως αιτιολογημένη ομόφωνη απόφασή τους  να τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε. 
Στην περίπτωση που κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου πριν τη λήξη της θητείας των επιλεγμένων με τις μεταβατικές διατάξεις προϊσταμένων, επιλέγονται νέοι προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας.
 Επισημαίνεται ότι προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης που δεν επιλέγεται εκ νέου, καταλαμβάνει κενή θέση προϊσταμένου διεύθυνσης και αν δεν υπάρχει, καταλαμβάνει την πρώτη θέση προϊσταμένου διεύθυνσης που θα κενωθεί. Ως τότε θεωρείται προϊστάμενος διεύθυνσης και τα καθήκοντά του προσδιορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του ν.π.δ.δ., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Επίσης, οι Γενικοί Διευθυντές, οι οποίοι δεν επιλέγονται εκ νέου, μετά τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με το μεταβατικές διατάξεις του άρθρου Πέμπτου του νόμου αυτού, μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία διατηρώντας τις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση της μη επανεπιλογής τους.

Σημειώνεται ότι, οι ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για όσους δεν επιλεγούν με βάση τις μεταβατικές διατάξεις. Προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ως άνω διατάξεις, θα πρέπει οι υπηρετούντες προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων των οποίων η θητεία έχει λήξει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μετά την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Ø   Για την επιλογή των προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης θα ακολουθήσουν άμεσα ειδικότερες οδηγίες μετά τη συγκρότηση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.


 Τέλος, όσον αφορά τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, την Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, δεδομένου ότι οι θητείες των προϊσταμένων τους δεν λήγουν με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν έχουν εφαρμογή οι μεταβατικές διατάξεις για την επιλογή των προϊσταμένων τους. Ως εκ τούτου για την επιλογή των προϊσταμένων τους  θα εφαρμοστούν οι πάγιες διατάξεις του νόμου, δηλ. τα άρθρα 84 έως 86 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο Πρώτο του παρόντος νόμου.
Ειδικότερα όσον αφορά τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δεδομένου ότι τα όργανα επιλογής των προϊσταμένων με βάση τις πάγιες διατάξεις του νόμου (ΕΙ.Σ.Ε.Π., Σ.Ε.Π. και Υ.Σ.)  δεν μπορούν να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν άμεσα, οι υπηρετούντες προϊστάμενοι των οποίων η θητεία έχει ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξει πριν την συγκρότησή των εν λόγω συμβουλίων, θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Στην περίπτωση δε που υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταμένων θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της αναπλήρωσης (άρθρο 87 του Υ.Κ.). Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο μετά τη δημοσίευση του νόμου για τη Διοικητική Διαίρεση της Χώρας, Πρόγραμμα  «Καλλικράτης».

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρότητα των στοιχείων των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων, οι υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους υπαλλήλους που κατέχουν ημεδαπούς ή αλλοδαπούς τίτλους σπουδών, χωρίς βαθμολογία σε δεκάβαθμη κλίμακα, να εξασφαλίσουν τη σχετική βαθμολογική αντιστοιχία.Οι Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.                                                                     Ο Υπουργός

              Γιάννης Ν. Ραγκούσης Εσωτερική διανομή :
- Γραφείο κ. Υπουργού  
- Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Γραφείο κ.κ. Γεν. Γραμματέων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-   Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.
-   Δ/νση Διοικητικού Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.

Επισυναπτόμενα :
-  Χρονοδιάγραμμα ενεργειών  για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων
-   Υπόδειγμα (1) απόφασης συγκρότησης υπηρεσιακού συμβουλίου
-   Υπόδειγμα (2) απόφασης ορισμού μελών υπηρεσιακού συμβουλίου
-   Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων
-   Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων
-   Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
-   Σχέδιο Α’
-   Σχέδιο Β’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου