Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Οργανωτικές αλλαγές στα Νοσοκομεία: Το σχέδιο της Αριστοτέλους

Την αναδιοργάνωση των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ετοιμάζουν τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας εισάγοντας τις προτάσεις σε προνομοθετική διαβούλευση.

Η πρόταση σχεδίου νόμου προωθεί αλλαγές στη συγκρότηση της ιατρικής υπηρεσίας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ στα πανεπιστημιακά νοσηλευτικά ιδρύματα προβλέπεται η κατοχύρωση της παρουσίας γιατρών του ΕΣΥ σε πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια, η λειτουργία ιατρικών τμημάτων που δεν έχουν προκύψει από την εγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών και σε συνέχεια αυτού η εγκατάσταση των κλινικών και των εργαστηρίων του ιατρικού τμήματος θα προσαρμόζεται στον προϋπάρχοντα οργανισμό του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

Τι αναμένεται να αλλάξει με τις προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις;

Νοσοκομεία ΕΣΥ

Η βασική αλλαγή που επιχειρείται είναι η συγκρότηση της ιατρικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή μόνο ιατρών και οδοντιάτρων, ενώ το δυναμικό της σε οργανικές θέσεις θα υπολογίζεται με ξεχωριστό συντελεστή.

Σύμφωνα με την Αριστοτέλους, η στόχευση των αλλαγών προσβλέπει στην αναβάθμιση του ρόλου των μη ιατρών επιστημόνων και των τεχνολόγων, αλλά και στην αριθμητική αναβάθμιση της ιατρικής υπηρεσίας.

Έως τώρα, στην ιατρική υπηρεσία περιλαμβάνονται και άλλοι κλάδοι επιστημόνων, τεχνολόγων και επαγγελματιών υγείας. Επιπλέον, ο συντελεστής υπολογισμού των οργανικών θέσεων της ιατρικής υπηρεσίας είναι κοινός για γιατρούς, οδοντιάτρους, τους άλλους ΠΕ επιστήμονες (βιοχημικοί- βιολόγοι, φαρμακοποιοί, ακτινοφυσικοί, ψυχολόγοι) και τους βοηθούς φαρμακείου.

«Με την αλλαγή που εισάγεται, δηλαδή τον ξεχωριστό συντελεστή για τους γιατρούς, αναβαθμίζεται αριθμητικά η παρουσία ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού», υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας.

Η συγκρότηση σε διαφορετική υπηρεσία των υπολοίπων κλάδων, που έως σήμερα συμμετέχουν με τους γιατρούς στην ιατρική υπηρεσία (επιστήμονες, τεχνολόγους και επαγγελματίες υγείας, με κοινό χαρακτηριστικό την υποστήριξη του διαγνωστικού και θεραπευτικού έργου των γιατρών), αλλά και η εφαρμογή διαφορετικού συντελεστή, θα σημάνει την αριθμητική τους αύξηση και την αναβάθμιση του ρόλου τους, στον οργανισμό των νοσοκομείων.

Άλλωστε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ειδικός συντελεστής για τον υπολογισμό των θέσεων των τεχνολόγων, παρασκευαστών, φυσικοθεραπευτών , κοινωνικών λειτουργών, κλπ. Αποτέλεσμα είναι οι οργανικές τους θέσεις να υπολογίζονται συλλήβδην μαζί με το διοικητικό προσωπικό με έναν κοινό συντελεστή.

Το σχέδιο νόμο προτείνει ρύθμιση που στοχεύει στην εφαρμογή ενός ορθολογικού πλαισίου συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών κλάδων, που σήμερα φέρονται να λειτουργούν ανταγωνιστικά.

«Η βασική λογική της ρύθμισης στηρίζεται αφενός στην αποσαφήνιση της διάκρισης ανάμεσα σε τμήμα και εργαστήριο (το τμήμα αποτελεί την βασική οργανική μονάδα και σε αυτήν υπάγονται ως ειδικές μονάδες τα εργαστήρια) και αφετέρου στην υιοθέτηση της παραδοχής ότι δεν υπάρχει λόγος να προβλέπονται στους οργανισμούς των νοσοκομείων αυτοτελή βιοχημικά ή αιματολογικά (εργαστηριακά) τμήματα. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται σε κάθε νοσοκομείο η ύπαρξη βιοπαθολογικού τμήματος με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό ειδικότητας βιοπαθολογίας και η υπαγωγή σε αυτό εργαστηρίων – ειδικών μονάδων(βιοχημικό, αιματολογικό κλπ)», αναφέρει το προσχέδιο νόμου.

Άλλη μια αλλαγή που προωθείται είναι ο ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου στα εργαστήρια- ειδικές μονάδες, σε ορισμένα από τα οποία (όπως βιοχημικό, ανοσολογικό) ο επιστημονικά υπεύθυνος μπορεί να μην είναι γιατρός.

«Το πιστοποιητικό παρακολούθησης των ειδικευομένων βιοπαθολογίας για το χρονικό διάστημα εκπαίδευσης στα εργαστήρια αυτά, θα συνυπογράφεται από τον Διευθυντή του Βιοπαθολογικού τμήματος. Με την προτεινόμενη διαρθρωτική αλλαγή, οι επιστήμονες μη γιατροί θα πάψουν να έχουν προϊστάμενο γιατρό (τον δ/ντή ιατρικής υπηρεσίας), καθώς (διοικητικός) προϊστάμενος στην νέα υπηρεσία θα είναι κάποιος από αυτούς. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την διάρθρωση της νέας υπηρεσίας που προτείνεται, το προσωπικό κάθε μη ιατρικού επιστημονικού κλάδου θα συγκροτείται σε τμήμα (της νέας υπηρεσίας) με δικό του (διοικητικό) προϊστάμενο», διευκρινίζεται.

Πανεπιστημιακά νοσοκομεία

Οι αλλαγές στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία στοχεύουν στην κατοχύρωση της παρουσίας γιατρών ΕΣΥ σε πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια.

Όπως διευκρινίζεται, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, η υπηρέτηση γιατρών ΕΣΥ σε πανεπιστημιακά τμήματα θεωρείται «απόσπαση» μέχρι την πλήρη κάλυψη των θέσεων του τμήματος από μέλη ΔΕΠ.

«Η πρόβλεψη που προτείνεται , υιοθετώντας την αντίληψη ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα για υποχρεωτικά «διπλά» τμήματα (ένα του ΕΣΥ και ένα του παν/μίου) για κάθε ειδικότητα, αποκαθιστά αυτήν την πολυετή εκκρεμότητα και ορίζει με σαφήνεια ότι γιατροί ΕΣΥ υπηρετούν μόνιμα σε πανεπιστημιακά τμήματα νοσοκομείων».

Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία ιατρικών τμημάτων που δεν έχουν προκύψει από εγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών. Περαιτέρω, αντί να διαμορφώνεται ο οργανισμός του πανεπιστημιακού νοσοκομείου με βάση τις κλινικές και τα εργαστήρια που έχει αποφασίσει το Ιατρικό Τμήμα να εγκαταστήσει, θα μπορεί να γίνεται το αντίστροφο. «Δηλαδή, η εγκατάσταση των κλινικών και των εργαστηρίων του ιατρικού τμήματος προσαρμόζεται στον προϋπάρχοντα οργανισμό του νοσοκομείου που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τα οργανογράμματα των νοσοκομείων του ΕΣΥ και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις», διευκρινίζεται.http://medispin.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου