Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ


Ο νέος οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς ΦΕΚ 1246/τ.β΄/11-4-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 - 4 -2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/39192
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2105231107
FAX: 2105239238
ΘΕΜΑ: «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν. Λιβαδειάς»
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύουν.
β) του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει.
γ) των άρθρων 32 και 44 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως ισχύουν.
δ) των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν.3984/2011 «Δωρεά και
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.
ε) του άρθρου 70 του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).
στ) των άρθρων 6 και 7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύουν.
ζ) του άρθρου 4 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/12).
η) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
1
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
θ) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ,
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ι) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και
ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων».
ια) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ
32/Α΄).
ιβ) του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζομένων όπως
επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β΄)
«Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 17/1996
«Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»
(ΦΕΚ 11/Α΄).
ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας»
(ΦΕΚ 143/Α΄ ) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του
ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).
ιδ) τη με αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση Νοσοκομείων και
καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ
1681/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιε) την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.91432/11 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού
Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β/9-9-2011).
2.Την αρ. 23564/25-11-11 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Κων/νο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (ΦΕΚ 2741Β΄).
3. Την υπ΄ αριθ. 18791/24-10-2011 εισήγηση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ.
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
4. Τις υπ΄ αριθ. 13/28-07-2011 (Θέμα 9ο), 14/24-08-2011 (Θέμα 2ο), 15/27-
09-2011 (Θέμα 10ο) και 16/3-11-2011 (Θέμα 7ο) αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
5. Την αριθ. 1874Α/30-11-2011 διαπιστωτική πράξη.
6.Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών».
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Το Γ.Ν. Λιβαδειάς που υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953 «Περί
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), σύμφωνα με το άρθρο 7
του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδας και διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, φέρει την
επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς».
2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Λιβαδειάς.
3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται
από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος:
2
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας – Γενικό
Νοσοκομείο Λιβαδειάς, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
4. Το Γ.Ν. Λιβαδειάς διασυνδέεται με το Γ.Ν. Θήβας
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο
πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,
καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Υ.ΠΕ.
Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την
οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους
κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
2.Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών
και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην
κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και
συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
4.Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της
υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της
παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και
αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση 5ης
Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την
αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
6.Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που
τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διοίκηση 5ης
Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο
Διοίκησης του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1.Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, που λειτουργεί με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 11 του Ν. 3984/2011, όπως ισχύουν.
2.Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου
3.Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητή, όταν ορίζεται (παρ. 1, άρθρο 69, Ν
3918/2001, όπως ισχύει).
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ
3
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
Η συνολική δύναμη του Γ.Ν. Λιβαδειάς ορίζεται σε εκατό εξήντα (160)
οργανικές κλίνες.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές
Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική
γ. Διοικητική-Οικονομική
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του
ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό
Γραφείο υπάγονται απευθείας στο κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου. Όταν
ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, το ειδικό γράφειο υπάγεται
απευθείας σ’ αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Λειβαδιάς αποτελεί Διεύθυνση και
διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά
ειδικότητα, Μονάδες, Μονάδες, Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:
Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 80 κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 70 κλινών
γ) Εργαστηριακός τομέας
δ) Ψυχιατρικός Υγείας με δυναμικότητα 10 κλινών
Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:
α) Παθολογικός Τομέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Παθολογικό
2. Καρδιολογικό
3. Παιδιατρικό
4. Πνευμονολογικό – Φυματιολογικό
ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Τεχνητού Νεφρού
4
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
2. Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου
3. Εμφραγμάτων
β) Χειρουργικός Τομέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Χειρουργικό
2. Ορθοπεδικό
3. Αναισθησιολογικό
4. Μαιευτικό – Γυναικολογικό
5. Ωτορινολαρυγγολογικό
6. Οδοντιατρικό
ΜΟΝΑΔΕΣ
1.Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας
(ΜΜΑΦ)
γ) Εργαστηριακός Τομέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Ακτινοδιαγνωστικό
2. Βιοπαθολογικό
3. Αιματολογικό- Αιμοδοσία
4. Παθολογικής Ανατομικής- Κυτταρολογικό
5. Φαρμακευτικό
6. Βιοχημικό
δ) Ψυχιατρικός Τομέας
ΤΜΗΜΑ
Ψυχιατρικό
Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
2. Ημερήσιας Νοσηλείας
Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
· Παραϊατρικού Προσωπικού
· Κοινωνικής Εργασίας
· Διαιτολογίας – Διατροφής
5
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για
την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από
εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση
του κοινού Διοικητή.
3. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων
ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των
εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του κοινού
Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις
(3) τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.
Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (5) τμήματα που καλύπτουν τον
Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (5) Τμήματα που καλύπτουν
τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας καθώς και τα Χειρουργεία.
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) Τμήματα που καλύπτουν
τον Ψυχιατρικό Τομέα, τον Εργαστηριακό Τομέα, τα Εξωτερικά Ιατρεία καθώς
και τα Διατομεακά Τμήματα .
2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από :
Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα
Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται
σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα και Αυτοτελές Γραφείο ως
ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήματα
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών
5.Οικονομικού
6. Επιστασίας-Ιματισμού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Τμήματα
1. Βιοιατρικής Τεχνολογίας
2. Τεχνικού
6
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως
ακολούθως:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των
παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα
τμήματα.
στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των
νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας
των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των
Χειρουργείων.
θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε
μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των
τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών.
ιβ) Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης.
ιγ) Η οργάνωση , ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των ιατρικών πράξεων.
2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος
Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή
ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και
διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η
ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση
οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο
έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού
φαρμακείου καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε
κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που
προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η
ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων
των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.
4. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού
Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών
Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών,
καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την
οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών
πράξεων.
5. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής
7
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών
αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των
ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.
Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές,
εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με
τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους
κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κα-
τευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων
υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από
διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου
και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού
Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και
φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική
υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση , ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των ιατρικών πράξεων.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα
ορίζονται ως ακολούθως:
1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του
προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο,
των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων
των υπαλλήλων.
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως
άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των
άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.
8
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και
έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.
2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και
νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και
τους ασθενείς.
γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού
πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
ε. Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευομένων στο
Νοσοκομείο σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.
στ. Φροντίζει για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση της γραμματειακής
υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων
Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Την τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του
Νοσοκομείου, στην 5η Υ.Π.Ε., στο Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
στους άλλους αρμόδιους φορείς και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για
τη διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.
3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
α. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών
ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων
Περιστατικών.
β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη,
για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη
τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους
ασθενείς.
γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την
επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους
ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από
έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την
τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται
από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της
νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους
σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.
γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των
νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα
παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και
την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών
στοιχείων.
9
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους
ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
Στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών
φακέλων όλων των ασθενών.
5.Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθε-
σίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
β. την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
γ. την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
δ. τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
ε. την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του
νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
στ. τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς
οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση
επιταγών).
ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον
έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο
παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
θ. την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση
των τμηματικών προϋπολογισμών.
ι. τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών
και των φαρμάκων.
ια. την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του
νοσοκομείου.
ιβ. τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
ιδ. Την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και
μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου
Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των
αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου
υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής
και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.
6. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του
νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των
μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και
νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του
πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.
ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για
τις ανάγκες του νοσοκομείου.
10
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και
ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς
και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.
7. Τμήμα Τεχνικού
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών
στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού
τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την
εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται
σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την
εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό
ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την
παραλαβή τους.
ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και
αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα
στοιχεία αυτά υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του
νοσοκομείου.
στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και
διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου
εξοπλισμού και υλικών.
ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης
στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών
εγκαταστάσεων.
η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του
τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού
σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού,
των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών
του νοσοκομείου.
ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου.
Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης
και πυρασφάλειας.
ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο
νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.
ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου.
ιγ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί
το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και
συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών
συστημάτων του νοσοκομείου.
8. Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας
Είναι υπεύθυνο για την:
11
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του
ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.
β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και
κανόνες ασφάλειας.
γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων
και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των
ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της
ακτινοθεραπείας.
δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων
ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων
συντήρησης
ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία
και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.
στ. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του
υπάρχοντος.
ζ. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
η. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην
ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την
επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των
ιατρικών μηχανημάτων.
θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την
τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του
Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την
απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση
περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες του
Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και
μέτρηση της αποδοτικότητας.
3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη
λειτουργίας της.
4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής
πλευράς.
5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων
πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληρο-
φορικής.
6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της
δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.
7.Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
8. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η
βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις
εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.
12
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
9. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών,
10. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.
11. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά
δίκτυα.
12.Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου,
(δίσκων, κλπ).
13.Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του
δικτύου.
14.Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).
15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:
α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων
της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας,
β. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης
εφαρμογές,
γ. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικο-
οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου.
δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους
γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες
λειτουργικές ανάγκες του.
17. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται
για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή
καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά
προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
18. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για
την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που
σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής,
19. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα
διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική
υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ
Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει, και τις
σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση
και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για
άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας
του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 14
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς διακρίνονται ως
εξής:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
13
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου
80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από
τον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.
- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου
80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από
τον κοινό Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.
- Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του
άρθρου 7 (παρ. 10) του Ν. 3329/2005.
2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983, όπως ισχύουν στον κλάδο
γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 6
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΩΡΛ 2
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 6
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 3
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 6
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
14
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ –
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 57
Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων
γιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση
της απόφασης αυτής ή συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά.
Γ) Από άλλους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοιπό παραϊατρικό
προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους
οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Μια (1) θέση
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Ακτινοφυσικής
Μια (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Διαιτολόγων
Μια (1) θέση
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Δώδεκα (12) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
Δώδεκα(12) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής
Μια(1) θέση
Κλάδος ΤΕ Οδοντοτεχνικής
Δύο (2) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
15
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Δέκα τρεις (13) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Δέκα τέσσερις (14) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Έξι (6) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολόγων
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Μαγείρων
Τρείς (3) θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω
κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις
ορίζονται ως εξής:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Επτά (7) θέσεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Ογδόντα τρείς (83) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Δώδεκα (12) θέσεις
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Εξήντα εννέα(69) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Τρείς (3) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Σαράντα (40) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου,
Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων-Σαβανωτών-Αποτεφρωτών. Η κατανομή
των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση
προκήρυξης αυτών.
4.ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό
Γραφείο στελεχώνονται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και
κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Τέσσερις (4) θέσεις
16
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Μια (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
Μια (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Μια (1) θέση
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων,
Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Πολιτικών-Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται
κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Τρείς (3) θέση
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής/Διοικ.Επιχειρ.
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
Μια (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
Δύο (2) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τεχνολογίας Ιατρικών
Οργάνων, Ηλεκτρονικών-Τεχνητών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών και άλλες
συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΙΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Δέκα πέντε (15) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού – Λογιστικού,
Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δακτυλογράφων. Η κατανομή των θέσεων
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας
Μια(1) θέση
Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Δέκα πέντε(15) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών,
Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών,
Υδραυλικών, Οικοδόμων – Κτιστών, Αμμοκονιαστών Ξυλουργών –
Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών – Υδροχρωματιστών,
Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμινοκατασκευαστών, Κοπτριών –
Ραπτριών – Γαζωτριών, Κλιβανιστών – Αποστειρωτών – Απολυμαντών,
17
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
Κουρέων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΔΕ Οδηγών
Δύο(2) θέσεις
ΙV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Δέκα(10) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών –τριών, Πλυντών –
τριών, Πρεσσαδόρων – Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των
θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης
αυτών.
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Δέκα(10) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών
Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Χειριστών
Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων και άλλες
συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Δέκα(10) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών μαγείρων,
Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Εργατών
Δύο(2) θέσεις
Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων
Τρεις(3) θέσεις
5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Μια (1) θέση δικηγόρου.
6. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
1) ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
1 σε προσωποπαγή
θέση
2) ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ(προσωρινή)
1 σε προσωποπαγή
θέση
18
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
2) ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3) ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κατηγορία/Κλάδος/ Ειδικότητα
Αριθμός
Υπηρετούντων
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ(προσωρινός)
2 σε
προσωποπαγεις
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
(ειδ.πλ.μαγ.)(προσωρινός)
1σε
προσωποπαγή
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΤΙΚΩΝ(προσωρινός) 2 ΙΔΑΧ
ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(προσωρινός) 1 ΙΔΑΧ
ΔΕ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΣΥΣΤ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(προσωρινός) 1 ΙΔΑΧ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (προσωρινός)
1 σε
προσωποπαγή
ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου ορίζονται στις
διατάξεις του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονιστής Διευθυντής.
Στο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας
και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων.
Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλάδου υπάλληλος του
κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των κλάδων ΤΕ Ιατρικών
Εργαστηρίων ή ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ή ΤΕ Εργοθεραπείας.
Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
Στους Τομείς υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
Κατηγορία/Κλάδος/Ειδικότητα
Αριθμός
Υπηρετούντων
ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)
8 σε
προσωποπαγεις
19
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
Στα Τμήματα υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν,
υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ή του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για το
Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα και αν δεν υπάρχουν υπάλληλος του
κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής.
Στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται :
Στη Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ
Μηχανικών.
Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γραμματείας, Κίνησης
Ασθενών και Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων
Περιστατικών, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν
υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Λογιστικής ή υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Στο Τμήμα Οικονομικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
ή ΠΕ Στατιστικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Λογιστικής ή
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
Στο Τμήμα Επιστασίας - Ιματισμού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων.
Στα Τμήματα Τεχνικού και Βιοιατρικής Τεχνολογίας υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών και
εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού.
Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του
κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος
του κλάδων ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Νοσηλευτικής
και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος των κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1.Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων
2.Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή
υπηρεσιών
3.Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
4.Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών
στοιχείων.
5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδιότητές τους.
20
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1
ΑΡΘΡΟ 18
Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη όμοια
σχετική.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (για δημοσίευση) ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
2.Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Τμήμα Α΄ (3)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤ.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
21
ΑΔΑ: Β4Ω8Θ-ΕΧ1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου