Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Δείτε την προκήρυξη για 2707 θέσεις γιατρών στα ΠΕΔΥ-ΚΥ

Δείτε την προκήρυξη για 2707 θέσεις γιατρών στα ΠΕΔΥ-ΚΥ 
Στην κάλυψη 2707 κενών θέσεων στις Μονάδες του ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας της χώρας, προχωρά το υπουργείο Υγείας με την προκήρυξη θέσεων από γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία και από γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 25η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 8η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 8η Σεπτεμβρίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία υποβολής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού φακέλου στα ΕΛΤΑ ή σε εταιρία ταχυμεταφοράς (courier).
Σύμφωνα με τη πρόσκληση ενδιαφέροντος (επισυναπτόμενο αρχείο) για τις θέσεις Π.Ε.Δ.Υ – Κέντρων Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ – Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ. Υγεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας οι γιατροί που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση είναι οι εξής :
1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γιατροί με θητεία ( οι οποίοι και προηγούνται,) καθώς και οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου.
2. Ειδικευόμενοι ιατροί, που κατέχουν θέση με παράταση, μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Υγείας, το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση της θητείας τους.
3. Γιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις – προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2010 μέχρι και σήμερα, θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή).
4. Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία.
5. Στην πρόσκληση γνωστοποιείται ότι λόγω προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η υπηρεσία, όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθμολογίας, στα πτυχία κρατών – μελών της ΕΕ λαμβάνει υπόψη την αριθμητική βαθμολογία διά συστήματος εξισώσεων. Επισημαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντιστοίχιση βαθμολογίας, η οποία παρέχεται και μόνο από το ΔΟΑΤΑΠ, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. Για τον υπολογισμό των μορίων, ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθμό (αριθμητικά), ο ιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, που αποφοίτησε (είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής).
6. Ιατροί, που έχουν ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.12.της αρ. πρ. 18757/ 31 – 1 – 2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 311 Β), υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύμφωνα με την αρ. Δγ/ 10424/1993 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 Β ).
7. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισμό των θέσεων από το σύστημα μηχανογράφησης.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου