Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Τροπολογία για επικουρικούς: Ενιαία και κεντρικά θα γίνεται πλέον η πρόσληψη

Τροπολογία για επικουρικούς: Ενιαία και κεντρικά θα γίνεται πλέον η πρόσληψη

Ενιαία (μέσα από ένα ενιαίο μητρώο), ηλεκτρονικά και κεντρικά θα γίνεται πλέον η πρόσληψη των επικουρικών γιατρών τόσο στο ΕΣΥ όσο και σε δομές απεξάρτησης, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, καταργείται το άρθρο 125 του νόμου 4316/2014, καθώς κρίθηκε ότι ο έλεγχος των προσλήψεων προσωπικού με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται κεντρικά και έπειτα από στοιχειοθετημένο αίτημα του φορέα που ζητεί κάλυψη της θέσης. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, τη σχετική διαδικασία μπορούσε να δρομολογήσει η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).
Όπως αναφέρεται στην τροπολογία μεταξύ άλλων:
Τροποποιείται - συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του θεσμού των επικουρικών ιατρών.
Συγκεκριμένα;
Τηρείται, εφεξής, ηλεκτρονικά ένας (1) κατάλογος επικουρικών ιατρών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. (Σήμερα τηρούνται δύο).

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ) και Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ), εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι έως και δύο (2) έτη.
Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β' του ΕΣΥ (ισχύει και σήμερα).
Οι επικουρικοί ιατροί που τοποθετούνται σε ειδικές μονάδες (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας, Νεογνών κ.λπ.), διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4213/2013 (κίνητρα που ισχύουν για όσους τοποθετηθούν σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές, όπως υπολογισμός εις διπλούν της προϋπηρεσίας στις εν λόγω Μονάδες για κατάληψη θέσης κλάδου γιατρών ΕΣΥ κ.λπ.). Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για τους γιατρούς που τοποθετούνται στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματα του, το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΙ1), τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα Ογκολογικά Τμήματα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας.
Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης του αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού των κλάδων Ιατρών, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και Νοσηλευτών, άμεσα χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία της πρόσληψης που προβλέπουν οι διατάξεις αρ, 6 του Ν.2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 10 του Ν. 3812/2009. προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές και άμεσες ανάγκες που προκύπτουν, όπως η στελέχωση Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. αλλά και η άμεση στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό στις Φυλακές ή σε μονάδες απεξάρτησης τοξικομανών κ.λ.π.
Σύμφωνα με την τροπολογία καταρτίζεται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Σ' αυτόν έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτηση τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητας τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης τους και οι οποίοι: α) είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε,Ε ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας
παραμονής ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρας μας και δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Οι ιατροί που εγγράφονται στον κατάλογο δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν περισσότερο από πέντε (5) έτη.
Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο ανά ειδικότητα και σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους. σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται και η μεταξύ τους προτεραιότητα για κάλυψη θέσης.
Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την κύρια αίτηση καταχώρησης στον κατάλογο, ο ιατρός έχει τη δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης α) σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες της προτίμησης του ή β) σε μια Υγειονομική Περιφέρεια και την ΚΥ του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού ή γ) στην ΚΥ του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού. Ιατρός που δεν αποδέχεται την τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα της Υγειονομικής Περιφέρειας ή την Κεντρική Υπηρεσία και τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ που έχει επιλέξει, μεταφέρεται στην τελευταία θέση του καταλόγου της ειδικότητας του. Ιατρός που αποποιείται την τοποθέτηση του για δεύτερη φορά ή παραιτείται από τη θέση πρόσληψης του δεν έχει το δικαίωμα επανεγγραφής στον κατάλογο αν δεν παρέλθει διετία από την παραίτηση ή την αποποίηση του. Ομοίως, ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση ΕΣΥ ή ιατρός του ΕΣΥ που παραιτείται από τη θέση του για οποιαδήποτε αιτία δεν μπορεί να εγγραφεί στον κατάλογο για θέση επικουρικού ιατρού.

http://www.onmed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου