Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Έγκριση κονδυλίου για νυχτερινά και αργίες του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων


Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρ. πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/22− 4−05/Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 (ΦΕΚ 226/27−10−11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του
Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/2−2−12/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11−4−12/Α΄)
3. Την αρ. ΔΥ5α/οικ.114787/05−12−12 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΥ5α/οικ. 118157/13−12− 12 απόφαση.
4. Τα πρακτικά της 23ης/17−12−12 Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ. ΣΥ.Υ.ΠΕ.)
5. Το από 24/12/12 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικού Τμήμα Α΄
6. Το αρ. 2/89850/ΔΠΓΚ/13−12−12 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
7. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εξήντα εννέα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (69.080.000,00 €) η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 του Υπουργείου Υγείας (Φ. 210, ΚΑΕ 0511,0512), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή, υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ωρών, για περίπου εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) μόνιμους υπάλληλους και υπάλληλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείαςτου Ν. 3329/05 για το χρονικό διάστημα από 1−1−2013 μέχρι 31−12−2013 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 24ωρη βάση.
Η κατανομή των ωρών κατά Νοσοκομείο κ.λ.π. ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες κάθε Νοσοκομείου κ.λ.π, και εντός των ορίων των υφισταμένων πιστώσεων.
Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 4024/11 (ΦΕΚ 226/27−10−11/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργασίες κατά Νοσοκομείο και οι ώρες κατά εργαζόμενο καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του Ν. 3329/05.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου