Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός Νοεμβρίου έτους 2012

.........Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
1. Την έγκριση και καταβολή των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών ) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, των παρακάτω Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων συνολικού
ποσού επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (7.600.240,00€), σε βάρος των Κ.Α.Ε. 0511 & 0512 του Φορέα 210 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας οικ. έτους 2012.


Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ            ΚΑΕ    ΠΟΣΟ          ΚΑΕ     ΠΟΣΟ
                                  0511  4.400,00      0512   21.558,00 
Πλήρης η απόφαση εδώ!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου