Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Η κατανομή του νέου επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας


Η κατανομή του νέου επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας (ιδιωτικού δικαίου) αφορά 220 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 θέσεις προσωπικού στις ΜΕΘ, 220 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 θέσεις βοηθητικού προσωπικού.
Από το σύνολο των θέσεων, τη μερίδα του λέοντος θα λάβει η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), στην Αττική, με 200 θέσεις, ενώ από 150 θέσεις θα μοιραστούν η 6η ΥΠΕ και η 2η ΥΠΕ (βλ. πίνακα).
Οι υποψήφιοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες επικουρικού προσωπικού θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους άμεσα, καθώς η σχετική διαδικασία έχει ξεκινήσει από χθες.
Οι ειδικότητες που απαρτίζουν τους σχετικούς πίνακες είναι οι εξής:
ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
ΥΕ Τραυματιοφορέων
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου
ΤΕ Φυσιοθεραπείας
ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας
ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών
ΠΕ Φαρμακοποιών ΕΣΥ
ΠΕ Βιοχημικών
ΠΕ Βιολόγων
ΠΕ Ψυχολόγων
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων
ΠΕ Ακτινοφυσικών
ΤΕ Μαιών-Μαιευτών
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Λογιστικής
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών
ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων.
Η διαδικασία της πρόσληψης
Μετά τη "«στροφή 180ο» της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πρόσληψη του νέου προσωπικού και την επιλογή του απαρχαιωμένου Νόμου 3329 (ΦΕΚ81/4-4-2005), βασικό κριτήριο επιλογής των επιτυχόντων είναι η ανεργία και ειδικότερα η παλαιότητα αυτής. Για την ακρίβεια προηγούνται οι άνεργοι υποψήφιοι, ενώ η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ. Την επιλογή πραγματοποιούν οι ίδιες οι Υγειονομικές Περιφέρειες, με βάση τους επικαιροποιημένους καταλόγους και χωρίς εμπλοκή του ΑΣΕΠ ούτε καν στη διαδικασία ενστάσεων. Οσοι εγγράφονται για πρώτη φορά στους επικουρικούς καταλόγους θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγούνται από την υπηρεσία)
- Τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (επικυρωμένα) ή επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας για τους υποψηφίους ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
- Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
- Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων ή
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα
.
Θέσεις ανά Υγειονομική Περιφέρεια
Υ.ΠΕ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ  Ο
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1η Υ.ΠΕ.
200
28
28
57
58
2η Υ.ΠΕ.
150
43
21
42
44
3η Υ.ΠΕ.
70
20
10
20
20
4η Υ.ΠΕ.
70
20
10
20
20
5η Υ.ΠΕ.
70
20
10
20
20
6η Υ.ΠΕ.
150
43
21
42
44
7η Υ.ΠΕ.
67
19
9
19
20
ΣΥΝΟΛΟ
777
220
110
220
227

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου