Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

''Δεν έχουν το Θεό τους'' Κόβουν τον ανθυγιεινό επίδομα και από νοσηλεύτριες
Με όχημα μια γνωμάτευση του Γενικού Λογιστηρίου έχει ξεκινήσει η περικοπή ακόμα και από Νοσηλεύτριες του ανθυγιεινού επιδόματος .

Με διάφορα προσχήματα Διοικήσεις Νοσοκομείων το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν ξεκινήσει την περικοπή σε εργαζόμενους στις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά τώρα όπως φαίνεται πήραν φόρα και το επεκτείνουν και σε άλλους κλάδους. Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο του Αγ. Νικολάου η Διοίκηση με βάση νέο διευκρινιστικό έγγραφο του γενικού λογιστηρίου η διοίκηση κόβει το ανθυγιεινό επίδομα από την Διευθύνουσα της νοσηλευτικής υπηρεσίας και τις υπεύθυνες τομέων.

Είναι τέτοια η προσήλωση της συγκυβέρνησης και των εκπροσώπων της στην κατεύθυνση περικοπής μισθών και εισοδημάτων και δεν διστάζουν πουθενά επιχειρώντας να βγάλουν και από «την μύγα ξύγκι».

Δείτε τη σχετική καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Αγ. Νικολάου.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς: - Διοικητή ΓΝΑΝ κ. Αλ. Μαυρικάκη

- Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας ΓΝΑΝ κ. Δ. Κοκολάκη

- Προϊστάμενο τμήματος οικονομικού κ. ΚασαπάκηΚοινοποίηση: -Διευθύντρια νοσηλ. Υπηρεσίας κα. Οικονομάκη

-Τομεάρχες νος. Υπηρεσίας κ.κ. Λαδοκούκη, Κουρίνου, Μανιάτη,

-ΠΟΕΔΗΝAρ. Πρωτ. 313/18-2-13

Θέμα: Διακοπή χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στη Διευθύντρια και στις τομεάρχες νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Ενημερωθήκαμε ότι το Νοσοκομείο μας προχώρησε από το 2ο του 2013 σε διακοπή χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στη Διευθύντρια και στις τομεάρχες νοσηλευτικής υπηρεσίας. Αυτό έγινε κατόπιν σχετικού διευκρινιστικού εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους όπου αναφέρεται ότι το επίδομα χορηγείται μόνο σε όσους εργαζόμενους ασκούν νοσηλευτικά καθήκοντα.. Η διοίκηση του Νοσοκομείου μας ερμήνευσε κατά το δοκούν το έγγραφο του Γ.Λ.Κ. και έκρινε ότι η Διευθύντρια και οι Τομεάρχες νοσηλευτικής υπηρεσίας δεν ασκούν νοσηλευτικά καθήκοντα και γι΄αυτό διέκοψε την καταβολή του επιδόματος.

Όμως η απόφαση αυτή της διοίκησης του Νοσοκομείου είναι αυθαίρετη και παράνομη, αφού σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας (ΦΕΚ Β 3485/31-12-2012), οι διευθύντρια και οι τομεάρχες νοσηλευτικής υπηρεσίας ασκούν νοσηλευτικά καθήκοντα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της νοσηλευτικής υπηρεσίας όπως περιγράφονται στον οργανισμό.

Στο άρθρο 10 αναφέρεται: .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεωντων υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης

και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Είναι από τα παραπάνω εμφανές ότι η διοίκηση της νοσηλευτικής υπηρεσίας ασκεί τις περισσότερες από τις αρμοδιότητες της νοσηλευτικής υπηρεσίας όπως περιγράφονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου (προγραμματισμό και έλεγχο του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών, συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου, οργάνωση και προγραμματισμό νοσηλευτικών πράξεων κλπ).

Επίσης, στο Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ Α159/ 14-6-1989) με το οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων ΤΕΙ νοσηλευτικής αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 3.3 ότι οι νοσηλευτές «καλύπτουν όλο τα φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητας τους , σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νοοθεσία.» .

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι στα νοσηλευτικά καθήκοντα όπως ορίζονται από τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και από την υπουργική απόφαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών περιλαμβάνεται η άσκηση των καθηκόντων της διοίκησης της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Συνεπώς, η απόφαση της διοίκησης του Νοσοκομείου μας ότι η διευθύντρια και οι τομεάρχες της νοσηλευτικής υπηρεσίας δεν ασκούν νοσηλευτικά καθήκοντα είναι αυθαίρετη και δεν στηρίζεται σε καμιάς μορφής νομικό κείμενο που να περιγράφει τα νοσηλευτικά καθήκοντα. Πόσο πιο πολύ που η διοίκηση του Νοσοκομείου γνωρίζει ότι μετά την τοποθέτηση των τομεαρχών δεν υπήρξε αντικατάσταση τους στα νοσηλευτικά τμήματα που υπηρετούσαν ως προϊστάμενες, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να ασκούν άτυπα (και παράνομα) διπλά καθήκοντα, ακόμα και τριπλά όταν υπάρχει έλλειψη επαρκούς νοσηλευτικού προσωπικού στις πρωϊνές βάρδιες.

Τέλος, η ΚΥΑ (ΦΕΚ Β465/24-2-2012) με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος αναφέρει στην παρ. 2: «στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας…» και στην παράγραφο 6 : «Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.» Είναι εμφανές ότι στους δικαιούχους περιλαμβάνεται όλο το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας χωρίς διαχωρισμούς. Επίσης η προϋπόθεση που αναφέρεται περί «υπηρεσίας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος», υφίσταται αφού η διευθύντρια και η τομεάρχες απασχολούνται τόσο στους χώρους, όσο και στην ειδικότητα της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να ανακαλέσετε την απόφαση σας για διακοπή χορήγησης τουεπιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στη Διευθύντρια και στις τομεάρχες νοσηλευτικής υπηρεσίας, γιατί είναι αυθαίρετη και παράνομη και να προχωρήσετε σε αναδρομική καταβολή των περικομμένων επιδομάτων.

Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στην κίνηση νομικών και διοικητικών διαδικασιών για την αποκατάσταση της αδικίας και της παρανομίας εις βάρος των συναδέλφων.

Για το ΔΣ

http://www.ygeionomikoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου