Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

5η ΥΠΕ: Μειώστε και άλλο τις δαπάνες, που σημαίνει ''βγάλτε και από τη μύγα ξύγκι''


Αναδημοσιεύουμε ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα trikalanews που αναφέρεται στις οδηγίες που δίνει στα Νοσοκομεία της ευθύνης της, η 5η ΥΠΕ, για περαιτέρω ''συμπίεση'' των δαπανών τους. Προφανώς η κίνηση αυτή είναι γενικότερη οδηγία του Υπ Υγείας στην προσπάθεια που κάνει ''να βγάλει και από τη μύγα ξύγκι''.

Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η αναφορά σε υπηρεσίες που παρέχονται από συνεργεία και η κατεύθυνση να μειωθούν οι δαπάνες κατά 20-25%, σχετίζεται με το γκρέμισμα της συλλογικής σύμβασης και την πληρωμή των εργαζομένων σε αυτά (σύγχρονων δούλων) με τη καρατομημένη εθνική γενική συλλογική σύμβαση.

Δείτε το σχετικό δημοσίευμα από τα trikalanews

Η 5η Υ.Πε. με έγγραφα της προς τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, αλλά και με προφορικές συνεννοήσεις υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για περαιτέρω μείωση των δαπανών, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

Στην παρούσα συγκυρία η 5η Υ.Πε. κρίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση κρίσιμων πόρων που διατίθενται στον χώρο της υγείας. Ως εκ τούτου η αναγκαιότητα ακόμα καλύτερης διαχείρισης των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Για το λόγο αυτό:
Σε πρώτη φάση θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και να γίνουν ενέργειες περιορισμού του κόστους κατά 20 – 25% για το τρέχον οικονομικό έτος, χωρίς βεβαίως αυτό να επηρεάσει την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.
Σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στην:

• Την φύλαξη των εγκαταστάσεων

• Την εστίαση

• Καθαριότητα

• Τη πλύση του ιματισμού

• Την υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών

• Την υποστήριξη των μηχανογραφικών συστημάτων

• Την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

• Καθώς και κάθε άλλη παροχή που προσφέρει υπηρεσίες outsourcing στο νοσοκομείο, η Υ.Πε. αναλαμβάνει την υποχρέωση διενέργειας κεντρικών διαγωνισμών για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας μας.

Η διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών, θα γίνεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε Νοσοκομείου και με ενιαίες προδιαγραφές. Οι κεντρικοί διαγωνισμοί παρέχουν την δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή καλύτερης διαπραγμάτευσης, αποφυγής κατακερματισμού των διαδικασιών και τελικά μείωσης του οικονομικού και διοικητικού κόστους.

Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μπορούν να προβλεφθούν για δύο (2) έτη με δυνατότητα παρατάσεως για ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία και των δύο μερών.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προμηθειών Φαρμάκων, τα Νοσοκομεία θα προβαίνουν σε διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών με βάση τη δραστική ουσία για την προμήθεια του συνόλου των φαρμάκων, των οποίων η προστασία της δραστικής ουσίας έχει λήξει και για τα οποία κυκλοφορούν γενόσημα.
Σε ότι αφορά τις Υφιστάμενες Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών θα πρέπει τα νοσοκομεία να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την κλήση των αναδόχων (αντισυμβαλλόμενων) με στόχο την αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος των υφισταμένων συμβάσεων, με προτεραιότητα στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών και σε συνδυασμό με την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Εκτός από την αμοιβή εξέταστρων των πέντε (5) ευρώ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην είσπραξη νοσηλίων που προέρχονται από τα νοσήλια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς και σε πολίτες τρίτων χωρών.

Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες αναζήτησης του φορέα, από τον οποίο θα εισπραχθούν τα νοσήλια, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώλεια εσόδων. Η καταγραφή και η είσπραξη των νοσηλίων αυτών αφορά τις ανωτέρω κατηγορίες πολιτών:

• Πολιτών χωρών ΕΕ

• Πολιτών εκτός χωρών ΕΕ

Είτε είναι ασφαλισμένοι σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των χωρών τους ή σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και ιδιώτες.
Τα φαρμακεία των Νοσοκομείων χορηγούν φάρμακα σε εξωτερικούς ασθενείς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών νόμων και εγκυκλίων που έχουν αποσταλεί στα Νοσοκομεία.

Τονίζεται ότι το 50% του όγκου των φαρμάκων που χορηγούν τα Νοσοκομεία πρέπει υποχρεωτικά να είναι γενόσημα.

Είναι προφανές ότι είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε στην παρούσα συγκυρία μεγαλύτερες προσπάθειες απ’ ότι στο παρελθόν.

Και έχουμε τελικά την υποχρέωση απέναντι στον πολίτη, ιδιαίτερα στον αδύναμο, τον ανήμπορο, τον ασθενή και τους οικείους του να κρατήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας όρθιο και δυνατό.


http://www.ygeionomikoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου